OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁKUP TOVARU

 

Obchodná spoločnosť Suncom CZ sro, IČO: 26484609, DIČ: CZ26484609, so sídlom Vysoká 110, 269 01 Rakovník, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložke 85190, e-mail: bazeny@idol.cz, tel .: +420 271 750 696, (ďalej len "Predávajúci"), vydáva s účinnosťou od 1.4.2016 tieto Obchodné podmienky:

 

 

I. Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Predávajúcim na strane jednej a kupujúcim na strane druhej (ďalej len "kupujúci") pri predaji tovaru.

 

1.2 Kupujúci zaplatením tovaru potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že berie výslovne na vedomie, že tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi ním a Predávajúcim. Obchodné podmienky sú tiež k dispozícii na nahliadnutie na internetovom portáli predávajúceho www.virivky.net a na virive-vany-bazeny.cz.

 

1.3 Ak je kupujúcim spotrebiteľ, ako je definované v bode 1.4 nižšie, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "ObčZ") a ďalej potom zákonom č . 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa").

 

1.4 Kupujúci - spotrebiteľ je každý kupujúci, ak sa nejedná o kupujúceho, ktorý je podnikateľom a ďalej pri uzatvorení zmluvy je z okolností zrejmé, že sa kúpa netýka jeho podnikateľskej činnosti. Podnikateľom je pritom ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo iným obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku a pri uzavretí zmluvy je z okolností zrejmé, že sa kúpa týka jeho podnikateľskej činnosti. Ak je kupujúci iný subjekt ako spotrebiteľ, tj. Podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami ObčZ.

 

1.5 Predávajúci je právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci ponúka kupujúcim výrobky a poskytuje služby, najmä potom vírivky, vírivé vonkajšie bazény, sauny a príslušenstvo s tým súvisiace, ako aj služby s tým súvisiace.

 

1.6 Predmet kúpy - predmetom kúpy na základe kúpnej zmluvy je tovar uvedený v kúpnej zmluve (ďalej tiež len "tovar"). Rozhodujúce sú údaje špecifikované v kúpnej zmluve v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 

II. Dopravné a expedičné podmienky virivky

 

2.1 Kupujúci je povinný prevziať tovar v súlade s kúpnou zmluvou. K prevzatiu tovaru a súvisiacich dokladov je kupujúci oprávnený len vtedy, ak už uhradil celú kúpnu cenu za zakúpený tovar.

 

2.2 Tovar, ktorý sa nachádza na sklade prevádzkarne predávajúceho, je povinný kupujúci odobrať ihneď po uhradení celej kúpnej ceny, ak sa nedohodne s Predávajúcim inak.

 

2.3 Tovar môže byť kupujúcemu dopravený nasledujúcimi spôsobmi:

 

1. Kupujúci si dopravu zabezpečí sám, a to z miesta predajne na adrese Zděbradská 56, Jažlovice. Za škody spôsobené vlastnou prepravou nenesie Predávajúci žiadnu zodpovednosť.

 

2. Doprava zaistená Predávajúcim, ktorá je spoplatnená, a to podľa nasledujúceho:

 

u dlhších vzdialeností je počítaná minimálna cena za dopravu 18Kč / km s DPH (nad 250 km tam aj späť; výjazdovom miestom je predajňa Zděbradská 56 - Jažlovice).
u kratších vzdialeností je počítaná minimálna cena za dopravu 21 € / km s DPH (do 250 km tam aj späť)
 

3. Zmluvné prepravcu. V takom prípade je cena určená podľa aktuálneho cenníka zmluvného prepravcu. Za škody spôsobené zmluvné prepravou nenesie Predávajúci žiadnu zodpovednosť.

 

2.4 V cene dopravy nie je zahrnutá:

 

a) Práca technikov na mieste (uviesť tovaru do prevádzky a odborné zaškolenie kupujúceho) - manipulácia s tovarom. Tú si kupujúci zaistí sám, alebo využije technikov Predávajúceho za týchto platobných podmienok:

 

786, -Kč s DPH / každá aj začatá hod / 1 osoba

 

18, -Kč s DPH / km - cesta počítaná tam aj späť od sídla showroomu

 

2.5 Ak sa kupujúci s Predávajúcim dohodli na doprave a montáži iným spôsobom, bude tak výslovne uvedené v kúpnej zmluve.

 

2.6 Pre sťahovanie rozmerného tovaru (vírivé vane) si zabezpečí v mieste vykládky potrebný počet pracovníkov vždy kupujúci (počet osôb sa stanoví po konzultácii s technikom Predávajúceho a s ohľadom na prístupnosť miesta, kde má byť tovar inštalované). Prípadne možno sťahovanie objednať u Predávajúceho na náklady kupujúceho.

 

2.7 Ak sa dohodnú zmluvné strany po uzavretí objednávky písomne ​​na jej zmenách, predlžuje sa primerane aj dodacia lehota pôvodne stanovená, ak nebude výslovne písomne ​​stanovené inak.

 

III. Ceny a platobné podmienky

 

3.1 Ceny Predávajúceho uvedené v kamennom obchode sa nemusia vždy zhodovať s cenami v internetovom obchode na adrese www.virivky.net a na www. virive-vany-bazeny.cz. V cene nie je zahrnutá doprava tovaru, montáž zakúpeného tovaru a pod .; ceny za tieto služby sú účtované samostatne a budú rozpísané v kúpnej zmluve.

 

3.2 Ceny majú charakter cien zmluvných a sú vrátane DPH (Predávajúci je platcom DPH).

 

3.3 Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas. Tovar bude kupujúcemu odovzdaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Vo chvíli, keď je tovar predaný kupujúcemu, dôjde k podpisu dodacieho listu a na odovzdanie celej dokumentácie týkajúcej sa odovzdávaného tovaru.

 

3.4 Kupujúci uhradí kúpnu cenu niektorým z týchto spôsobov: bezhotovostným prevodom, v hotovosti alebo platobnou kartou.

 

3.5 Ak ide o tovar na objednávku, zaplatí kupujúci pri objednaní zálohu, spravidla vo výške 40% z kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Zostávajúca časť kúpnej ceny je povinný kupujúci uhradiť pred prevzatím tovaru, spôsobom uvedeným v bode 3.4. Ak neuhradí kupujúci kúpnu cenu včas alebo vôbec, alebo iným spôsobom zabráni dodanie tovaru, je povinný predávajúcemu uhradiť zmluvnú pokutu zodpovedajúcu 10% kúpnej ceny vrátane DPH. Kupujúci prehlasuje, že takto dohodnutú zmluvnú pokutu považuje za primeranú.

 

IV. výhrada vlastníctva

 

4.1 Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru kupujúcemu (potvrdením dodacieho listu).

 

4.2 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až po úplným zaplatením kúpnej ceny a splnením všetkých finančných záväzkov kupujúceho voči Predávajúcemu.

 

V. Záruka za akosť pri prevzatí, práva z chybného plnenia a reklamačný poriadok

 

5.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady (záruka za akosť pri prevzatí podľa § 2161 OZ).

 

5.2 Ak nemá vec vlastnosti stanovené podľa § 2161 OZ, môže kupujúci spotrebiteľ požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, avšak ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu tej súčasti, ktoré sa vada týka; ak nie je to možné, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady od Predávajúceho. Ak neodstúpi kupujúci spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu po Predávajúcim. Kupujúci spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej diel alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy kupujúcemu spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti .

 

5.3 Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim spotrebiteľom, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

 

5.4 Práva z chybného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak ide o vady tovaru, ktoré boli spôsobené dopravou tovaru vykonávanú kupujúcim alebo neodbornou manipuláciou či montážou vykonávanou kupujúcim.

 

5.5 Vadou tovaru nie je obvyklý farebný rozdiel u prírodných materiálov, textilných a umelých materiálov (tj. Ak sú napríklad vzory v inom farebnom tóne) alebo lakovaných plôch, a to predovšetkým u dodatočne objednaného tovaru. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

5.6 Predávajúci si vyhradzuje právo na drobné technické zmeny predávaného tovaru.

 

5.7 Právo z chybného plnenia sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, nevhodným používaním alebo ošetrením, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, úmyselným poškodením alebo na vady, na ktoré bol kupujúci upozornený písomne ​​v kúpnej zmluve.

 

5.8 Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri tovare v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, kupujúci podnikateľ podľa 1.4 v dobe šiestich mesiacov od prevzatia. Na použitý tovar strany dojednávajú dobu pre uplatnenie práv z chybného plnenia v trvaní dvanástich mesiacov od prevzatia.

 

5.9 Pre kupujúceho podnikateľa podľa 1.4 sa v prípade chybného plnenia dojednáva odchylne od príslušných ustanovení Obč.Z. nasledujúce:

 

výskyt opraviteľné chyby sa považuje vždy za nepodstatné porušenie zmluvy nie za porušenie podstatné,
pri nepodstatnom porušení zmluvy má kupujúci podnikateľ právo na odstránenie chyby alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny, a to podľa voľby predávajúceho,
pri podstatnom porušení zmluvy má kupujúci podnikateľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od zmluvy.
 

5.10 Práva z chybného plnenia sa uplatňujú u predávajúceho, a to na adrese Zděbradská 56, Jažlovice alebo na emailovej adrese bazeny@idol.cz.

 

POSTUP REKLAMÁCIE virivky

5.11 Postup reklamácie: Čo najpresnejšie popísať poruchu, a to najlepšie poslaním detailného popisu s fotodokumentáciou na email: bazeny@idol.cz. Na základe týchto informácií sa odvíjajú ďalšie komunikácie a ďalej pripravenosť technika na servis.

 

5.12 Dopraviť tovar do prevádzkarne Predávajúceho na adrese Zděbradská 56, Jažlovice alebo uhradiť dopravu technika Predávajúceho, ktorý premáva vykonať opravu a to podľa nasledujúceho:

 

21Kč s DPH / km v rámci Bratislavy
alebo 18Kč s DPH / km mimo Prahu
 

Platí sa cesta tam aj späť. Výjazd je vždy od predajne na adrese Zděbradská 56, Jažlovice. Doprava sa hradí v hotovosti priamo technikovi Predávajúceho, ak nie je vopred dohodnuté inak.

 

Doprava sa nehradí v prípade uhradenia nadštandardného balíčka Zapojenie, zaškolenie pri kúpe tovaru, či iné, vopred dohodnuté, nadštandardné podmienky uvedené v Kúpnej zmluve a ďalej potom v prípade oprávnenej reklamácie

 

5.13 Predávajúci rozhodne o reklamácii kupujúceho spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru, ktorá je potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote. Kupujúci je povinný poskytnúť pri vybavovaní reklamácie tzv. Účinnú súčinnosť. Najmä umožniť možnosť prehliadku alebo opravu tovaru v dohodnutom termíne prípadne pripraviť tovar na prevoz alebo ho po oprave prevziať.

 

5.14 V prípade vrátenia časti alebo celej kúpnej ceny za tovar kupujúcemu, a to z akéhokoľvek dôvodu (napr. Zľava z kúpnej ceny, odstúpenie od zmluvy), bude v primeranej lehote, ktorá spravidla nepresiahne 15 dní, vrátená kupujúcemu bankovým prevodom na účet, ktorý kupujúci Predávajúcemu na tento účel oznámi, ak sa nedohodnú inak.

 

 

 

VI. pozáručný servis

 

6.1Poskytujeme za nasledovných podmienok:

 

Náhradné diely si kupujúci hradí v plnej výške.

Ďalej hradí:

823, -Kč s DPH / hod práce technika
21Kč s DPH / km v rámci Bratislavy
alebo 18Kč s DPH / km mimo Prahu
Platí sa cesta tam aj späť. Výjazd je vždy od predajne Predávajúceho na adrese Zděbradská 56, Jažlovice.

 

6.2 Celková suma sa hradí v hotovosti priamo technikovi Predávajúceho, ak nie je vopred dohodnuté inak.

 

6.3 Vykonaný servis je technikom na mieste zdokumentovaný na Servisnom liste, ktorú podpíše a svojím podpisom potvrdí kupujúci.

 

VII. Záverečné ustanovenia

 

7.1 Všetky zmluvné vzťahy sa riadia slovenským právnym poriadkom.

 

7.2 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia a sú v príslušnom znení rozhodujúcej pre všetky objednávky urobené v tento deň a neskôr. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok.

 

7.3 Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči Predávajúcemu vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.

 

7.4 Kúpna zmluva nevyžaduje písomnú formu. Ak bola kúpna zmluva uzatvorená písomne, aj jej zmeny a doplnky musia byť urobené v písomnej forme.

 

7.5 Osobitné dohody s kupujúcim písomne ​​urobené vo vlastnej kúpnej zmluve majú prednosť pred tými ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ktorá by s nimi boli v rozpore.

 

VIII. Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

8.1 Predávajúci bude v postavení správcu osobných údajov spracovávať osobné údaje kupujúceho uvedené v objednávke, tj. Meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo kupujúceho (ďalej aj len "osobné údaje kupujúceho").

 

8.2 Osobné údaje kupujúceho budú spracovávať poverení zamestnanci. Spracovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov kupujúceho.

 

8.3 Osobné údaje kupujúceho budú spracovávané pre plnenie zmluvných povinností predávajúceho a na marketingové účely predávajúceho.

 

8.4 Osobné údaje kupujúceho nebudú poskytované tretím osobám s výnimkou zmluvného spracovateľa osobných údajov.

 

8.5 Kupujúci ako subjekt údajov má právo prístupu k vlastným osobným údajom spracovávaným Predávajúcim a právo na ich opravu.

 

8.6 Telefónne číslo a e-mail kupujúceho budú uchovávať po dobu súhlasu kupujúceho so spracúvaním týchto údajov.

 

8.7 Kupujúci poskytuje svoje údaje dobrovoľne v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy a plnením plynúcim z tejto kúpnej zmluvy a na marketingové účely predávajúceho.

 

8.8 Kupujúci je oprávnený svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.


Accept Site use cookies